main-thumb-578136086481244.jpgmain-thumb-8961360866087222.JPGmain-thumb-6951413901599IMG_4834.JPGmain-thumb-4581366642006332.jpgmain-thumb-4411366463187battle-water.jpgmain-thumb-4071415108439Etyen-Mahcupyan.jpg
topBanner thumbnail 23
Հաբիթաթ Արմենիա. Էներգախնայողություն շքամուտքերում, ջերմություն՝ բնակարաններում
news 959 Հաբիթաթ Արմենիայի մշակած ֆինանսական մեխանիզմը տվեց իր դրական արդյունքը: Համագործակցելով Երևանի քաղաքապետարանի և Ինեկոբանկ ՓԲԸ-ի հետ՝ այսուհետ հնարավոր է կարգի բերել բազմաբնակարանների մուտքերը: Քաղաքապետարանի՝ համատիրություններին տրամադրած 40%
Կարդալ ավելին
Հայաստանը գլաուկոմայի վիրահատական նոր մեթոդների ներդրման առաջատար
news 958 Հայաստանն այն եզակի երկրներից է, որը կարող է հպարտանալ գլաուկոմայի բուժման մեջ գրանցած ձեռքբերումներով, որոնց հետ հաշվի է նստում նաև միջազգային ճանաչում ունեցող ակնաբույժների հանրությունը: Սակայն նման մակարդակի հասնելու համար երկարատև տարիների աշխատանք է իրականացվել:
Կարդալ ավելին
Տիրապետող դիրք տուրիստական շուկայում. Գրին Վեյ Թրեվլ
news 957 Մեզանից յուրաքանչյուրն իր ճանապարհորդությունից միշտ ակնկալում է առավելագույնը՝ առավելագույն հանգիստ, առավելագույն հարմարավետություն, առավելագույն հիշարժան վայրեր ու վառ տպավորություններ: «Գրին Վեյ» տուրիստական գործակալությունը
Կարդալ ավելին
Բժշկին պետք է հետաքրքրի ոչ միայն հիվանդին բուժելը, այլև... Քննարկում են մասնագետները
news 956 Առողջությունը մարդու կյանքի որակի վրա ազդող ամենահիմնարար գործոնն է: Նման համոզմունք ունեն այսօր Երևանում տեղի ունեցող «Առողջությամբ պայմանավորված կյանքի որակ. միջմասնագիտական մոտեցում» միջազգային գիտաժողովի կազմակերպիչները ու մասնակից բժիշկները:
Կարդալ ավելին
Մենք արդեն 15 տարեկան ենք.Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա
news 955 Համաշխարհային Հաբիթաթի օրը, որն ամեն տարի նշվում է հոկտեմբերի առաջին երկուշաբթի օրը, սկսեց Նոր Խարբերդ գյուղում բնակվող Կնյազյանների ընտանիքի հետ: Հաբիթաթ Արմենիայի հետ համագործակցող ամերիկյան «Իսենդընթ» («Essendant») ընկերության 12 կամավորներ հանձն են առել տան պատերի ցեմենտ-ավազային շաղախի հարթեցման աշխատանքները: Նրանք մեծ ոգևորությամբ են խոսում օգնության կարիք ունեցող մարդկանց ձեռք մեկնելու հնարավորության մասին:
Կարդալ ավելին
Հոգուց հոսող մեղեդի, կամ պոեզիայի երեկո հաշմանդամների շուրթերից
news 953 «Որպես հոգեբան, կարող եմ ասել, որ հաշմանդամություն ունեցողներն ապրելու և ստեղծագործելու ավելի մեծ դրդապատճառներ ունեն, քան ֆիզիկական խնդիրներ չունեցող մարդիկ:
Կարդալ ավելին
Երկ­րորդ ա­մե­նավ­տան­գա­վոր մաս­նա­գի­տութ­յու­նը
news 952 Մի էքստ­րա­սենս այս­պես բա­ցատ­րեց. մար­դը, ո­րը գա­լիս է ձեզ մոտ, ամ­բողջ գի­շեր չի քնել ցա­վից, գու­մա­րած վա­խը ա­տամ­նա­բույ­ժի հան­դեպ: Այ­սինքն` նրա բիո­դաշ­տը ամ­բող­ջութ­յամբ քայ­քայ­ված է: Եվ սկսում է ձեր բիո­դաշ­տի հաշ­վին լցնել ի­րե­նը»,- սրա­նում «Մաեստ­րո» ստո­մա­տո­լո­գիա­կան կլի­նի­կա­յի տնօ­րեն, օր­թո­պեդ Ար­մեն Գ­ևորգ­յա­նը հա­մոզ­վել է ա­վե­լի քան 30 տար­վա աշ­խա­տան­քի արդ­յուն­քում:
Կարդալ ավելին
Ռազմաբժշկական ծառայություն. գնահատում են մասնագետները. Կա­մա­վոր Խա­չատ­րյան
news 951 Եր­ևա­նի պե­տա­կան բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նում 1994-ին հիմն­վել է ռազ­մաբժշ­կա­կան ֆա­կուլ­տետ: Առ այ­սօր ֆա­կուլ­տե­տը գոր­ծում և զար­գա­նում է: Ֆա­կուլ­տե­տի շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը կլի­նի­կա­կան օր­դի­նա­տու­րա­ներ են ա­վար­տում և գոր­ծի նշա­նակ­վում մեր հոս­պի­տալ­նե­րում ու զո­րա­մա­սե­րում` հա­մալ­րե­լով ռազ­մաբժշ­կա­կան ծա­ռա­յու­թյան շար­քե­րը:
Կարդալ ավելին
Միքայել Արամյանց.իրական բարեգործի պատվին
news 950 Ի՞նչ են այ­սօր հիմ­նա­կա­նում են­թադ­րում բա­րե­գոր­ծու­թյուն ա­սե­լով. ի­նչ-որ կեղ­ծիք, մեղ­քե­րի «­թո­ղու­թյուն», փո­ղե­րի լվա­ցում, կրո­նա­կան հո­գե­որ­սու­թյուն, ո­րոշ ե­րկր­նե­րում՝ հար­կե­րի թեթ­ևա­ցում և խիստ հազ­վա­դեպ՝ իս­կա­պես բա­րի կամ­քի դրս­ևո­րում:
Կարդալ ավելին
Արդ­յու­նա­վետ ծրա­գիր հի­պեր­տո­նիկ հի­վանդ­նե­րի հա­մար
news 949 Ըստ մաս­նա­գե­տի հաշ­վարկ­նե­րի՝ Հա­յաս­տա­նում 1 բժիշկ-սրտա­բա­նը պետք է բու­ժի մո­տա­վո­րա­պես 2000 հի­պեր­տո­նիկ հի­վան­դի: Նման ի­րա­վի­ճա­կը վե­րահս­կե­լի դարձ­նե­լու և հա­մա­կար­գը կա­յաց­նե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է կա­ռու­ցո­ղա­կան և արդ­յու­նա­վետ մե­խա­նիզմ­ներ մշա­կել: Ման­րա­մաս­նե­րը՝ «Սուրբ Գրի­գոր Լու­սա­վո­րիչ» բժշկա­կան կենտ­րո­նի սրտա­բա­նա­կան բա­ժան­մուն­քի վա­րիչ Լ­ևոն Քո­չար­յա­նի հետ զրույ­ցում:
Կարդալ ավելին

Տեսանյութեր

ԵՊՀ առընթեր Ֆիզմաթ հատուկ դպրոց
 • video - 577
 • video - 576
 • video - 575
 • video - 574
 • video - 573
 • video - 572
 • video - 571
 • video - 570
 • video - 569
 • video - 568
 • video - 565
 • video - 564
 • video - 563
 • video - 562
 • video - 561
 • video - 560
 • video - 559
 • video - 558
 • video - 557
 • video - 556
 • video - 555
 • video - 554
 • video - 553
 • video - 552
 • video - 551
 • video - 550
 • video - 549
 • video - 548
 • video - 546
 • video - 545
 • video - 544
 • video - 543
 • video - 542
 • video - 541
 • video - 540
 • video - 539
 • video - 538
 • video - 537
 • video - 536
 • video - 535
 • video - 534
 • video - 533
 • video - 532
 • video - 531
 • video - 530
 • video - 529
 • video - 528
 • video - 527
 • video - 526
 • video - 525
 • video - 524
 • video - 523
 • video - 522
 • video - 521
 • video - 520
 • video - 519
 • video - 518
 • video - 517
 • video - 516
 • video - 515
 • video - 226
 • video - 336
 • video - 335
 • video - 334
 • video - 333
 • video - 332
 • video - 331
 • video - 330
 • video - 329
 • video - 328
 • video - 327
 • video - 326
 • video - 325
 • video - 324
 • video - 323
 • video - 322
 • video - 321
 • video - 320
 • video - 319
 • video - 318
 • video - 317
 • video - 316
 • video - 315
 • video - 314
 • video - 313
 • video - 312
 • video - 311
 • video - 310
 • video - 309
 • video - 308
 • video - 307
 • video - 306
 • video - 305
 • video - 304
 • video - 303
 • video - 302
 • video - 301
 • video - 300
 • video - 299
 • video - 298
 • video - 297
 • video - 296
 • video - 295
 • video - 294
 • video - 293
 • video - 292
 • video - 291
 • video - 290
 • video - 289
 • video - 288
 • video - 287
 • video - 286
 • video - 285
 • video - 284
 • video - 283
 • video - 282
 • video - 281
 • video - 280
 • video - 279
 • video - 278
 • video - 277
 • video - 276
 • video - 275
 • video - 274
 • video - 273
 • video - 272
 • video - 271
 • video - 270
 • video - 269
 • video - 268
 • video - 267
 • video - 266
 • video - 265
 • video - 264
 • video - 263
 • video - 262
 • video - 261
 • video - 260
 • video - 259
 • video - 258
 • video - 257
 • video - 256
 • video - 254
 • video - 253
 • video - 252
 • video - 251
 • video - 250
 • video - 249
 • video - 230
 • video - 229
 • video - 228
 • video - 227
 • video - 225
 • video - 224
 • video - 223
 • video - 222
 • video - 221
 • video - 220
 • video - 219
 • video - 218
 • video - 217
 • video - 216
 • video - 215
 • video - 214
 • video - 213
 • video - 212
 • video - 211
 • video - 210
 • video - 209
 • video - 208
 • video - 207
 • video - 206
 • video - 205
 • video - 204
 • video - 203
 • video - 202
 • video - 201
 • video - 200
 • video - 199
 • video - 198
 • video - 197
 • video - 196
 • video - 195
 • video - 194
 • video - 193
 • video - 192
 • video - 191
 • video - 190
 • video - 189
 • video - 188
 • video - 187
 • video - 186
 • video - 185
 • video - 184
 • video - 183
 • video - 182
 • video - 181
 • video - 180
 • video - 179
 • video - 178
 • video - 177
 • video - 176
 • video - 175
 • video - 174
 • video - 173
 • video - 172
 • video - 171
 • video - 170
 • video - 169
 • video - 168
 • video - 167
 • video - 166
 • video - 165

Համառոտ տեղեկագիր